OM OS

Skuespillerne i Hammermøllens Teatergruppe er en flok glade amatører, der synes det er sjov at lege teater og give publikum er stor oplevelse. Alle andre omkring egnsspillene på Hammermøllen er professionelle: forfattere, komponister, instruktører, musikere, lyd- og lysfolk osv. osv. Alle disse er med til at sikre, at vi får lavet forestillinger, der holder et højt niveau på alle områder.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere? 

Så kontakt os. Der er også plads til dig…

Skuespillerne i Hammermøllens Teatergruppe er en flok glade amatører, der synes det er sjov at lege teater og give publikum er stor oplevelse. Alle andre omkring egnsspillene på Hammermøllen er professionelle: forfattere, komponister, instruktører, musikere, lyd- og lysfolk osv. osv. Alle disse er med til at sikre, at vi får lavet forestillinger, der holder et højt niveau på alle områder.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere? 

Så kontakt os. Der er også plads til dig…

bestyrelsen 21/22

Forkvinde
Nina Rasmussen

61 77 23 12
 formand@hamt.dk

Sekretær
Kasper Markussen
51 41 87 78
markussen24@hotmail.com

Kasserer
Gitte Sandemann Olesen

 28 12 45 42
 kasserer@hamt.dk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Holm

hholm82@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mette Conradsen

meco@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Marlene Knudsen
marlene.knudsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Nanna Bach Rasmussen
 nbrasmussen@outlook.dk

Suppleant
Hanne Højland
h2chr@hotmail.com

Suppleant
Rikke Eskelund Jacobsen

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§ 1

 

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

 

§ 2

 

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

 

 

§ 3

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

 

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Kassereren fremlægger regnskabet

4)     Behandling af indkomne forslag

5)     Næste års aktiviteter

6)     Fastsættelse af kontingent

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8)     Valg af revisor

9)     Eventuelt

 

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

 

 

§ 6

 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om

anvendelse af et eventuelt overskud.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret

til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

 

 

§ 7

 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8

 

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

 

 

§ 9

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

 

 

*****

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

 

Susse Brandt (referent)                         Peter Sandholt (dirigent)

 

 

*****

 

§ 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988

§ 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990

§ 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998

§ 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000

§ 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007

§ 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§ 1

 

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

 

§ 2

 

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

 

 

§ 3

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

 

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Kassereren fremlægger regnskabet

4)     Behandling af indkomne forslag

5)     Næste års aktiviteter

6)     Fastsættelse af kontingent

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8)     Valg af revisor

9)     Eventuelt

 

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

 

 

§ 6

 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om

anvendelse af et eventuelt overskud.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret

til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

 

 

§ 7

 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8

 

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

 

 

§ 9

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

 

 

*****

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

 

Susse Brandt (referent)                         Peter Sandholt (dirigent)

 

 

*****

 

§ 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988

§ 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990

§ 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998

§ 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000

§ 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007

§ 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008