Velkommen hos Hammermøllens Teatergruppe!

Vi tager imod dig med åbne arme og er glade for, at du er her på vores side...

I Hammermøllens Teatergruppe brænder vi for at formidle egnshistorien fra Hellebæk/Ålsgårde fortalt gennem udendørsteater ved Hammermøllen i Hellebæk.

Det gør vi, fordi vi alle har en kærlighed til området og det fællesskab, vi finder, når vi hvert andet år opsætter vores forestilling og samler tusindvis af mennesker ved den lille oase Hammermøllen, som vores forening også bidrager til den løbende vedligeholdelse af.

Vi er et amatørteater og siger ofte med smil om os selv, at vi bare er en stor flok børn og voksne mennesker, der godt kan lide at løbe rundt ude i skoven og klæde os ud, synge og danse og bygge og hygge. Det er sådan set rigtigt nok. Men vi er også en flok, som sætter fællesskabet højt og værdsætter alle de mange tandhjul, der skal dreje i takt, når en stor teaterproduktion skal fungere. Vi knokler alle sammen hårdt og sammen med hinanden for at opsætte teater af så høj kvalitet, at vi kan være stolte af det, og vi sætter altid vores barre for kvaliteten højt.

Vi sammensætter et professionelt produktionshold (forfattere, komponister, musikere, instruktør, sangcoach og koreograf, lyd- og lysfolk), og herudover arbejder alle andre frivilligt. Vi er meget taknemmelige for at mange lokale virksomheder også hjælper os på vej ved at købe annoncer i vores program eller give os fordelagtige priser på dette og hints. Vi er også meget taknemmelige for at forskellige fonde ser venligt på vores forening. Alt dette gør at vi kan holde en høj kvalitet. En kvalitet som vi kontinuerligt søger at gøre endnu bedre.

Det betyder alverden for os, at publikum oplever, at vi gør os umage, hvad end det handler om storslåede præstationer på scenen, den perfekt skænkede øl i kroen eller den venlige hjælper, der viser publikum på plads. 

Lige så vigtigt er det, at dem der ikke er i direkte kontakt med publikum gør sig umage for at bidrage til den gode, uformelle og humoristiske stemning, der hersker i vores forening.

Forhåbentligt kan du mærke at humoren har en stor plads her hos os.  Vi bruger næsten to år, fra vi starter forberedelserne, til en forestilling løber af stablen. Derfor mødes vi eksempelvis til byggeprojekter, kostume-forberedelser, forskellige workshops og sociale sammenkomster som gåture, fester og andre ting, der limer os socialt sammen. Vi har plads til at have det sjovt sammen, og vi vil allerhelst grine, mens vi arbejder.

Derfor er det også vigtigt, at de som måske ikke kan bidrage med muskelkraft også møder op med lommen fuld af gode vittigheder, en varm kop kaffe, eller er den, der tager alle de gode billeder, som du kan se på vores sociale medier. 

Hammermøllens Teatergruppe er ét hold – lige fra bestyrelsesarbejdet til de forskellige afdelinger, som medlemmerne deltager i. Hos os bidrager man med det, man kan – og alle kan noget.

Det betyder også, at man godt kan melde sig ind og ikke benytte sig af sit medlemskab. Måske du bare synes, at det er vigtigt, at vi findes og derfor har lyst til at købe et medlemskab og på den måde støtte os økonomisk. 

Hvad end din bevæggrund er, så er du hjerteligt velkommen. Vi håber at se dig og alle dem omkring dig til en magisk aften i sommerskoven til vores næste forestilling!

På vegne af hele foreningen

underskrift nina

Forkvinde

I Hammermøllens Teatergruppe brænder vi for at formidle egnshistorien fra Hellebæk/Ålsgårde fortalt gennem udendørsteater ved Hammermøllen i Hellebæk.

Det gør vi, fordi vi alle har en kærlighed til området og det fællesskab, vi finder, når vi hvert andet år opsætter vores forestilling og samler tusindvis af mennesker ved den lille oase Hammermøllen, som vores forening også bidrager til den løbende vedligeholdelse af.

Vi er et amatørteater og siger ofte med smil om os selv, at vi bare er en stor flok børn og voksne mennesker, der godt kan lide at løbe rundt ude i skoven og klæde os ud, synge og danse og bygge og hygge. Det er sådan set rigtigt nok. Men vi er også en flok, som sætter fællesskabet højt og værdsætter alle de mange tandhjul, der skal dreje i takt, når en stor teaterproduktion skal fungere. Vi knokler alle sammen hårdt og sammen med hinanden for at opsætte teater af så høj kvalitet, at vi kan være stolte af det, og vi sætter altid vores barre for kvaliteten højt.

Vi sammensætter et professionelt produktionshold (forfattere, komponister, musikere, instruktør, sangcoach og koreograf, lyd- og lysfolk), og herudover arbejder alle andre frivilligt. Vi er meget taknemmelige for at mange lokale virksomheder også hjælper os på vej ved at købe annoncer i vores program eller give os fordelagtige priser på dette og hints. Vi er også meget taknemmelige for at forskellige fonde ser venligt på vores forening. Alt dette gør at vi kan holde en høj kvalitet. En kvalitet som vi kontinuerligt søger at gøre endnu bedre.

Det betyder alverden for os, at publikum oplever, at vi gør os umage, hvad end det handler om storslåede præstationer på scenen, den perfekt skænkede øl i kroen eller den venlige hjælper, der viser publikum på plads. Lige så vigtigt er det, at dem der ikke er i direkte kontakt med publikum gør sig umage for at bidrage til den gode, uformelle og humoristiske stemning, der hersker i vores forening. 

Forhåbentligt kan du mærke at humoren har en stor plads her hos os.  Vi bruger næsten to år, fra vi starter forberedelserne, til en forestilling løber af stablen. Derfor mødes vi eksempelvis til byggeprojekter, kostume-forberedelser, forskellige workshops og sociale sammenkomster som gåture, fester og andre ting, der limer os socialt sammen. Vi har plads til at have det sjovt sammen, og vi vil allerhelst grine, mens vi arbejder. 

Derfor er det også vigtigt, at de som måske ikke kan bidrage med muskelkraft også møder op med lommen fuld af gode vittigheder, en varm kop kaffe, eller er den, der tager alle de gode billeder, som du kan se på vores sociale medier. 

Hammermøllens Teatergruppe er ét hold – lige fra bestyrelsesarbejdet til de forskellige afdelinger, som medlemmerne deltager i. Hos os bidrager man med det, man kan – og alle kan noget.

Det betyder også, at man godt kan melde sig ind og ikke benytte sig af sit medlemskab. Måske du bare synes, at det er vigtigt, at vi findes og derfor har lyst til at købe et medlemskab og på den måde støtte os økonomisk. 

Hvad end din bevæggrund er, så er du hjerteligt velkommen. Vi håber at se dig og alle dem omkring dig til en magisk aften i sommerskoven til vores næste forestilling!

På vegne af hele foreningen

underskrift nina

Forkvinde

bestyrelsen 22/23

Forkvinde
Nina Rasmussen

61 77 23 12
 formand@hamt.dk

Sekretær
Mette Conradsen
22 54 7712
meco@live.dk

Kasserer
Gitte Sandemann Olesen

 28 12 45 42
 kasserer@hamt.dk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Holm

hholm82@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Marlene Knudsen
marlene.knudsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Ole Gydesen
 

Suppleant
Hanne Højland
h2chr@hotmail.com

Suppleant
Rikke Eskelund Jacobsen
 eskelundjacobsen@hotmail.com

 

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§ 1

 

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

 

§ 2

 

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

 

 

§ 3

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

 

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Kassereren fremlægger regnskabet

4)     Behandling af indkomne forslag

5)     Næste års aktiviteter

6)     Fastsættelse af kontingent

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8)     Valg af revisor

9)     Eventuelt

 

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

 

 

§ 6

 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om

anvendelse af et eventuelt overskud.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret

til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

 

 

§ 7

 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8

 

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

 

 

§ 9

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

 

 

*****

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

 

Susse Brandt (referent)                         Peter Sandholt (dirigent)

 

 

*****

 

§ 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988

§ 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990

§ 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998

§ 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000

§ 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007

§ 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§ 1

 

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

 

§ 2

 

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

 

 

§ 3

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

 

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Kassereren fremlægger regnskabet

4)     Behandling af indkomne forslag

5)     Næste års aktiviteter

6)     Fastsættelse af kontingent

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8)     Valg af revisor

9)     Eventuelt

 

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

 

 

§ 6

 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om

anvendelse af et eventuelt overskud.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret

til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

 

 

§ 7

 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8

 

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

 

 

§ 9

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

 

 

*****

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

 

Susse Brandt (referent)                         Peter Sandholt (dirigent)

 

 

*****

 

§ 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988

§ 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990

§ 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998

§ 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000

§ 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007

§ 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008