Velkommen hos Hammermøllens Teatergruppe!

Her er højt til loftet og åbne sind!

Hammermøllens Teatergruppe er en snart 40-årig forening, som lige fra begyndelsen i 1987 har arbejdet for at formidle lokalhistorien i Hellebæk-Aalsgaarde gennem friluftsteater i de idylliske omgivelser ved Hammermøllen i Hellebæk.

Det bærende element i enhver forening er medlemmerne, og i Hammermøllens Teatergruppe bryster vi os af at være en rummelig forening med plads til alle, der deler vores passion for friluftsteater, – uanset alder, erfaring og forudsætninger. Dette er tydeligt afspejlet i den brede medlemskreds, hvoraf mange har været medlemmer i årtier, og som tæller indtil flere hele familier, hvor alle bidrager enten på eller bag scenen, ganske som det passer den enkelte bedst. Nogle er direkte ”flasket op” i foreningen med scenedebut som baby på mors arm, andre er kommet til efter opfordring fra venner og bekendte, og andre igen har set os an fra tilskuertribunen og har ad den vej fået lyst til at være en del af vores skønne teaterfællesskab i skoven.
Alle er velkomne, og vi elsker at få nye medlemmer!

Hvert andet år sætter vi en forestilling op – det er i ulige år – og hver gang er det en ny historie, nye sange, ny scenografi, nyt alt! Dét, publikum får at se på scenen, kommer til live på baggrund af timevis af prøver, hvor skuespillerne øver sig på replikker, sange, scenegang og koreografier; metervis af brædder, der skrues sammen, pyntes med litervis af maling og trylles om til scenografi og kulisser; metervis af stof, som af flittige hænder sys sammen til fantastiske kostumer; kreative regissører, som kan trylle alverdens rekvisitter frem; kyndige hoveder og hænder til at håndtere lyd og lys; litervis af øl, vand, kaffe og andre drikkevarer, som skænkes af smilende kropersonale; kilovis af pølser, der grilles til et sultent publikum og endnu mere sultne skuespillere samt meget, meget mere.
Det er et kæmpe arbejde, det kan vi ikke lægge skjul på, men det er også en kæmpe tilfredsstillelse, når det hele falder på plads, og publikum klapper begejstret efter premieren. Det er direkte vanedannende, – ren lykkerus!

Vi håber, at du nu er blevet endnu mere nysgerrig efter at se, hvad det er, vi kan, derude i skoven, og uanset om det er som medlem på eller bag scenen eller det er som publikum på tribunen, så skal du være så hjertelig velkommen!

– for magien, den skaber vi sammen!

På vegne af foreningen

Mette Conradsen
Formand/ 2023 –

Hammermøllens Teatergruppe er en snart 40-årig forening, som lige fra begyndelsen i 1987 har arbejdet for at formidle lokalhistorien i Hellebæk-Aalsgaarde gennem friluftsteater i de idylliske omgivelser ved Hammermøllen i Hellebæk.

Det bærende element i enhver forening er medlemmerne, og i Hammermøllens Teatergruppe bryster vi os af at være en rummelig forening med plads til alle, der deler vores passion for friluftsteater, – uanset alder, erfaring og forudsætninger. Dette er tydeligt afspejlet i den brede medlemskreds, hvoraf mange har været medlemmer i årtier, og som tæller indtil flere hele familier, hvor alle bidrager enten på eller bag scenen, ganske som det passer den enkelte bedst. Nogle er direkte ”flasket op” i foreningen med scenedebut som baby på mors arm, andre er kommet til efter opfordring fra venner og bekendte, og andre igen har set os an fra tilskuertribunen og har ad den vej fået lyst til at være en del af vores skønne teaterfællesskab i skoven. Alle er velkomne, og vi elsker at få nye medlemmer!

Hvert andet år sætter vi en forestilling op – det er i ulige år – og hver gang er det en ny historie, nye sange, ny scenografi, nyt alt! Dét, publikum får at se på scenen, kommer til live på baggrund af timevis af prøver, hvor skuespillerne øver sig på replikker, sange, scenegang og koreografier; metervis af brædder, der skrues sammen og pyntes med litervis af maling og trylles om til scenografi og kulisser; metervis af stof, som af flittige hænder sys sammen til fantastiske kostumer; kreative regissører, som kan trylle alverdens rekvisitter frem; kyndige hoveder og hænder til at håndtere lyd og lys; litervis af øl, vand, kaffe og andre drikkevarer, som skænkes af smilende kropersonale; kilovis af pølser, der grilles til et sultent publikum og endnu mere sultne skuespillere samt meget, meget mere. Det er et kæmpe arbejde, det kan vi ikke lægge skjul på, men det er også en kæmpe tilfredsstillelse, når det hele falder på plads, og publikum klapper begejstret efter premieren. Det er direkte vanedannende, – ren lykkerus!

 Vi håber, at du nu er blevet endnu mere nysgerrig på at se, hvad det er, vi kan, derude i skoven, og uanset om det er som medlem på eller bag scenen eller det er som publikum på tribunen, så skal du være så hjertelig velkommen!

– for magien, den skaber vi sammen!

På vegne af foreningen

Mette Conradsen
Formand 2023 – 

bestyrelsen 23/24

Forperson
Mette Conradsen
 22 54 7712
 meco@live.dk

Kasserer
Gitte Sandemann Olesen

 28 12 45 42
 kasserer@hamt.dk

 

Næstforperson
Ida Rasmussen

Bestyrelsesmedlem
Martin Kristjansson

 

 

Bestyrelsesmedlem
Michael Holst

 

Bestyrelsesmedlem
Ann-Reena Ratej Hougaard

 

Bestyrelsessuppleant
Betina Svinggaard

Bestyrelsessuppleant
Ole Gydesen

 

 

 

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§1  

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

  §2  

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

§3

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

  

§5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1)     Valg af dirigent
2)     Formandens beretning
3)     Kassereren fremlægger regnskabet
4)     Behandling af indkomne forslag
5)     Næste års aktiviteter
6)     Fastsættelse af kontingent
7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8)     Valg af revisor
9)     Eventuelt

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

  

§6

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Foreningen tegnes af formanden med kasserer eller sekretær.
Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

  

§7

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

  

§8  

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

  

§9  

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

  

*****

  

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

  

Susse Brandt (referent) Peter Sandholt (dirigent)

  

*****

  

  • 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988
  • 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990
  • 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994
  • 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998
  • 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000
  • 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007
  • § 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008
  • § 6 er ændret på generalforsamling d. 11. oktober 2021

vedtægter for foreningen

hammermøllens teatergruppe

§ 1

 

Foreningens navn er Hammermøllens Teatergruppe og foreningens hjemsted er Hellebæk.

Foreningens formål er at fremme interessen for lokal-historisk amatørteater, herunder at medvirke til, at der skrives og opføres forestillinger med lokalhistorisk islæt.

Foreningens formål er tillige gennem denne virksomhed, at skaffe midler til økonomisk støtte af Hammermøllens fortsatte vedligeholdelse og drift.

 

 

§ 2

 

Medlemmer er enhver som har betalt kontingent.

Medlemsåret går fra d. 1.november til 31. oktober

 

 

 

§ 3

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes hvis mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse til generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær, skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden.

 

 

§ 4

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen skriftligt i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog således, at der til ændring af foreningens vedtægter kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne lovlige stemmer.

 

 

§ 5

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Kassereren fremlægger regnskabet

4)     Behandling af indkomne forslag

5)     Næste års aktiviteter

6)     Fastsættelse af kontingent

7)     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8)     Valg af revisor

9)     Eventuelt

 

Ad 7: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, således at normalt 3 medlemmer er på valg på lige årstal og 4 på ulige årstal. Skulle der et år blive indvalgt færre end det normale antal til bestyrelsen, kan der, det følgende år, vælges supplerende bestyrelsesmedlemmer, men da kun for ét år.

 

 

§ 6

 

Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen træffer beslutning om

anvendelse af et eventuelt overskud.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og vælger af sin midte en formand, en kasserer og en sekretær. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Egnshistorisk Forening for Hellebæk-Aalsgaarde kan udpege en observatør, der har ret

til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem.

Der kan meddelelse kassereren sædvanlig bank- og girofuldmagt.

 

 

§ 7

 

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

 

§ 8

 

Til foreningens ophævelse kræves vedtagelse med ¾ majoritet af de afgivne stemmer på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

Foreningens eventuelle formue skal efter opløsning tilfalde Hammermøllefonden eller på anden måde komme Hammermøllen til gode.

 

 

§ 9

 

Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Det første regnskabsår dog fra 28. september 1987 til 14. september 1988.

 

 

*****

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Julebæk-huset mandag den 28. september 1987.

 

Susse Brandt (referent)                         Peter Sandholt (dirigent)

 

 

*****

 

§ 3 stk 1, § 4 stk 1 og § 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1988

§ 2, § 5 stk 5, 6 og 7 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1990

§ 9 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1994

§ 4 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 1998

§ 2 og § 5 stk 6 er ændret på foreningens generalforsamling i oktober 2000

§ 5, ad 7 og §6, stk. 2  er ændret på generalforsamling 31. oktober 2007

§ 6 er ændret på generalforsamling 30. oktober 2008